Olarin ALUMNIT

olari.fi/alumnit

Kirjaudu

Säännöt

OLARIN AKATEMIAN ALUMNIT RY– YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Olarin Akatemian Alumnit Ry (jäljempänä ”OAA” tai ”yhdistys”) ja sen kotipaikka on Espoo.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Olarin lukiolla tarkoitetaan näissä säännöissä Olarin lukiota sekä Olarin luonnontiede- ja matematiikkalukiota yhdessä. Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Olarin lukion entisten ja nykyisten opiskelijoiden välistä kollegiaalisuutta sekä luoda pysyvä side opiskelijoiden ja Olarin lukion välille. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja kehittää Olarin lukion toimintaa sekä edistää kriittistä ajattelua ja yhteiskunnallista aktiivisuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Olarin lukion ja sen henkilö- ja oppilaskunnan kanssa ja järjestää erilaista toimintaa, kuten esimerkiksi mentorointia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä muita vastaavia aktiviteetteja.

Yhdistys myös jakaa stipendejä ja järjestää erilaisia tapahtumia, kuten alumni-iltoja, juhlia ja kulttuuritilaisuuksia. Keinoja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi pyritään ideoimaan yhdessä yhdistyksen jäsenten sekä sen sidosryhmien kanssa.

Toimintansa tukemiseksi ja rahoittamiseksi yhdistys kerää vuosikokouksen määrittelemää liittymis- ja jäsenmaksua sekä vapaaehtoisia lahjoituksia, myy kannatustuotteita ja järjestää maksullisia huvitapahtumia.

 

3. Jäsenet ja jäseneksi hyväksyminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kirjallisesta hakemuksesta Olarin lukion entisiä ja nykyisiä opiskelijoita, entistä ja nykyistä henkilökuntaa sekä muita henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja haluavat sitä edistää. Hakemus voidaan toimittaa joko yhdistyksen nettisivuilta löytyvän sähköisen lomakkeen kautta, vapaamuotoisesti sähköpostitse yhdistyksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai vapaamuotoisesti kirjeitse.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Hallitus voi erottaa jäsenen myös, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai jos jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 2 ja enintään 6 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vallitsevan tarpeen mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta Internet-sivuillaan tai sähköpostitse.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammitoukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.